Beretning 2021-22

 

 
  

 

 

 

 

Lotte Andersen blev bedste begynder

 i Tirsdagsklubben i februarturnering

 

 

Aktive fra klubberne i Roskilde debatterer bridgefremtid.

 

Beretning for sæsonen 2021 – 2022.

Indholdsfortegnelse.

 

Indledning. 2

Bestyrelsen. 2

Klubhus og lokaler. 2

Spilleafdelingerne. 2

Klub 18, Torsdagsklubben, Tirsdagsklubben, Klub62. 2

On-line spilletilbud. 2

Undervisning og kurser. 2

Undervisning – begyndere. 2

Bog2 hold og genopfriskningskursus. 3

Kurser for Klubspillere. 3

Andre Aktiviteter. 3

Andre tilbud. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Sommerbridge. 3

Klubbens organisering og fremtidsudsigter. 4

Afslutning. 4

 

 

 

Beretning

Indledning

Beretningen for sæsonen 2021-22 er afkortet i forhold til en normal beretning.

Vi havde jo en udskudt generalforsamling d. 20. september 2021.

I beretningen til denne var forgående sæson afsluttet og vi var påbegyndt indeværende.

Det betyder at vi havde opsamling på medlemsudvikling med i denne, og redegørelse for denne sæsons aktiviteter.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er efter sæsonens start kommet ind i en normal gænge med fysiske møder.

Det er trods alt væsentlig bedre at sidde i et fysisk møde og kan se og tale sammen end på digitale møder

Klubhus og lokaler.

Vi nyder forsat glæde af, at kommunen stiller Kildegården 2 til rådighed for bridgeklubberne i Roskilde. Heldigvis er vi en af de klubber som nyder godt af dette. Vi håber, at disse vilkår vil være gældende i mange år fremover.

Spilleafdelingerne.

Tirsdagsklubben, Klub 62, Klub 18, Torsdagsklubben.

Fælles er at de 4 spilleafdelinger er at de kom godt i gang ved sæsonstart.

Efter 2 år med div. afbrydelser troede vi at nu var Corona spøgelset sat ud af spillet, og vi kunne samles uden forbud eller frygt for sygdommen.

Sådan gik det ikke. Med efteråret kom der en ny smittebølge, og mange medlemmer følte sig utrygge. Holdledelserne måtte ændre deres program, men med god fleksibilitet holdt alle gang i bridgen i større eller mindre omfang.

On-line spilletilbud.

Vores tilbud om en fast spilleafdeling via Realbridge har vist sig at have et vist grundlag.

Modsat de fleste andre klubber der tilbyder bridge på nettet at medlemmerne tilmelder sig til en fast periode. Vi har pt. 32 medlemmer i On-line klubben. Lidt over halvdelen er medlem af vores klub i forvejen, men 14 af medlemmerne er primær medlemmer i andre klubber landet over.

Klubben er økonomisk selv finansierende, men giver heller ikke overskud.

18 af vore egne medlemmer er tilknyttet. En del har bopæl et godt stykke fra Roskilde.

Er det en aktivitet som vi samlet set har glæde af?

Undervisning og kurser

Undervisning – begyndere.

Vores begynderhold er nu godt i gang med bog 2.

Som noget nyt har vi her i februar givet dem mulighed for at deltage i spilleafdelingerne.

Dette for at give dem tilbud om mere spiltræning sideløbende med kurset, men også for at integrere dem i klubben generelt.

Enten som tilmeldte til en turnering af gangen, eller som substitutter. De fleste har taget imod tilbuddet og vi håber spilleafdelingerne tager godt imod dem.

Vi vil, når de afslutter begynderkurset, høre om deres oplevelser med tilbuddene.

Bog 2 hold og genopfriskningskursus.

Vi oplyste i september at vi tilbød medlemmerne i Torsdagsklubben et Bog2 kursus Herudover afviklede vi et genopfriskningskursus over 4 lørdage.

Erfaringen er at dem der har deltaget har været meget glade ved disse tilbud.

En erfaring vi må tage med til næste sæsons planlægning.

Kurser for Klubspillere.

Vi har igen i år tilbudt 2 kurser for klubspillere. Disse har haft en god tilslutning, og vi bør fortsat have den målgruppe med i planlægningen af kursustilbud.

Andre Aktiviteter

Vi har genoptaget vores Snakkebridge. Det er vel nok vores mest populære tilbud. Om deltagerne primært deltager for at udvikle deres bridgesystem, eller de kommer for det sociale samvær ved vi ikke. Den nuværende model med et heldagstilbud med 2 gange servering, træning og spil kræver mange resurser fra de frivillige. Vi må evaluere om resurser og udbytte står i et rimeligt forhold.

Efter et par års tilløb startede vi i år et nyt tilbud. Herrebridge. Som navnet beskriver er tilbuddet et åbent tilbud til mandlige bridgespillere. Her er der en bevidst kobling mellem socialt samvær med bridge som fællesnævner. Der har indtil nu været 12 deltagere pr. gang, som har haft en hyggelig fredag med enkeltmandsturnering og frokost. Da der er en stor andel gengangere, tyder det på, at der er et solidt grundlag at fortsætte dette tilbud.

Fredagshold som er en traditionsrig åben holdturnering, med deltagelse af stærke hold udefra kom i gang 1 måned forsinket, grundet corona. Turneringen har gennem årene været afviklet med 14 hold. I år var der kun tilmeldt 12 hold, og i sidste øjeblik kom der et afbud mere, så der kun var 11 hold tilbage. De ansvarlige valgte at dele holdet fra 1945 i 2 og søge 4 ekstra spillere. Det lykkedes første aften, men er ikke uden problemer. Bestyrelsen må drøfte den fremadrettede model for denne turnering.

Sommerbridge.

Vi har planlagt sommerbridge i juni, juli og august. Da vi sidste år oplevede en vis nedgang i deltagerantallet, skal vi nok i år lave lidt mere omtale.

Sidste år havde vi også et tilbud om onlinebridge torsdag aften hen over sommeren.

Om dette tilbud skal fortsætte må bestyrelsen tage stilling til snarest efter generalforsamlingen.

Klubbens organisering og fremtidsudsigter.

Vi har de senere år arbejdet på at opgaverne mellem holdledelserne i spilleafdelingerne og bestyrelsen udviklede sig, således at holdledelserne klarer alle de daglige opgaver med de faste spilleafdelinger. Dette så vi værdien af, da vi i år måtte opgive at afholde en stor fælles julefrokost og i stedet opdele denne, så spilleafdelingerne selv tilrettelagde deres egne julefrokoster. Det var en ny model for mange frivillige, men alle klarede at organisere dette. Denne model indebar også, at flere medlemmer blev involverede, og tog ansvar for en lang række opgaver.

Ud over holdledelserne har klubben et Spilleudvalg.

Men en stor del af klubbens aktiviteter drives fortsat efter og på initiativ af enkeltpersoner.

Bestyrelsen skal efter generalforsamlingen arbejde på at lave en mere fast udvalgsstruktur.

Ligeledes må vi også forholde os til, hvordan bridgen bedst overlever i Roskilde.

Vores klub er så heldig, at vi har en lang række frivillige, som gerne giver en praktisk hånd til hjælp ved div. arrangementer.

Vi tilbyder en række aktiviteter ud over de faste spilletidspunkter. Men hvorfor er det kun knap halvdelen af byens bridgespillere, der er med her?

Er det tiden, at vi søger bridgestrukturen i Roskilde ændret, så vi samles i en større enhed?

Lige nu er 2 – 3 klubber i gang med en sammenlægningsdebat. Desværre sker det på en baggrund af manglende frivillige.

Et andet tema, som vi må forholde os til er, om vi fortsat skal tilbyde bridge som en ”ugebaseret” aktivitet, eller om vi i højere grad skal tilbyde mere fleksible tilbud. Vi startede Klub18 for 4 år siden med den tanke, at her kunne dem som havde lyst komme og spille torsdag eftermiddag. Helt så åbent har den ikke udviklet sig, men skal vi tilbyde noget lignende en fast ”ugeaften”?

En anden model kunne være at tilbyde turneringer over et antal uger, med forhåndstilmelding.

 Der kan sikkert udtænkes mange varianter, men tiden er til at afprøve nye tilbud.

Kan vi lære af erfaringerne med fleksibiliteten i efteråret?

Skal vi sammen afprøve lidt nytænkning?

Afslutning.

Vi skylder, at sige tak til alle vore meget trofaste substitutter. Vi glæder os over de mange, som vil hjælpe os, når nogle af os bliver forhindret. Uden deres hjælp ville det blive meget svært.

Sidst, men ikke mindst tak til alle jer – og til alle dem, som ikke kunne være med her i dag.

Uden jeres hjælp gik det helt i stå!

Vi håber at I alle vil være med til at forme vores klub til fremtiden.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.