Klubregler

KLUBREGLER for Roskilde Bridge 1945

 

 • 1 FORMÅL

Formålet med klubreglerne er:

 • at sikre, at der altid er en god tone og orden mellem spillerne under klubbens turneringer
 • at sikre en retfærdig afvikling af melde- og spilleforløb
 • at orientere medlemmerne om de principper en sag afgøres efter
 • at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afvikling af turneringen.

 

 • 2 SÆSON OG SPILLETID

Sæsonen starter første uge i september og slutter sidste uge i april.

 

Der spilles hver uge i sæsonen – undtagen i skolernes efterårs- og vinterferie (Roskilde Kommune), mellem jul og nytår, helligdage samt de 3 dage før Påske.

 

Klubben afvikler turneringer eller undervisningsforløb i flere afdelinger (”klubber”) efter bestyrelsens beslutning. Der spilles og undervises eftermiddage kl. 13.00 eller aften kl. 19.00.

 

 • 3 AFDELINGER (”KLUBBER”)

Hver afdeling ledes af en afdelingsledelse (mindst 2 personer) udpeget af bestyrelsen:

 • turneringsansvarlig (turneringsplanlægning, startlister og substitutter), og
 • holdleder (koordinering af det daglige klubliv inkl. hjælp fra medlemmerne til klargøring og oprydning).

 

Afdelingsledelsens ansvar og opgaver er:

 • at tilrettelægge og afvikle sæsonens turneringer
 • at klargøre spillelokale og sikre, at der bliver ryddet op efter spillet
 • hjælp til ”støtteforeningens” salg af kaffe mm.
 • at der er et fornødent antal substitutter
 • at sikre udarbejdelse af en vagtplan for oprydning efter spillet jf. ovenfor
 • at der er medlemmer nok på spilledagene til at varetage funktioner som turneringsledere og bestyrere af Bridgemate.

 

Afdelingsledelsen sikrer, at der udarbejdes en liste over substitutter. Spillere skal som udgangspunkt selv finde en substitut på listen og meddele navnet og gerne DBF nummer til afdelingsledelsen om muligt 24 timer inden spillet. Der er ingen pligt til at anvende de på listen opførte spillere. Der bør findes substitutter på nogenlunde samme niveau (handicap) som en selv. Medlemmet betaler for substituttens fortæring.

 

Bemærk, at torsdag eftermiddags-klubben ikke følger disse substitutregler. Afdelingsledelsen offentliggør de specifikke regler gældende for klubben, se nærmere på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen tildeler hver afdeling et budget til præmier og sociale aktiviteter.

 

 • 4 TURNERINGSAFVIKLING

I turneringer gælder følgende regler og love i den angivne prioritetsrækkefølge: Nærværende klubregler, den seneste danske udgave af ”Love for turneringsbridge” med senere ændringer, og DBF`s supplementsbestemmelser vedrørende pauser, alert, stop mv. (http://www2.bridge.dk/Turneringsregler.aspx?ID=8069).

 

I appendix fremgår de specifikke lokale klubregler.

 

Systemer og konventioner kan såvel i par- som holdturneringer anvendes efter DBF`s regler.

 

Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer, og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for modspillerne ved starten af en runde eller en kamp. Manglende overholdelse kan medføre sanktion.

 

Der anvendes maskine-blandede kort. Til opfølgning af de enkelte spil ved bordene anvendes Bridgemate. Startlister, kortfordelinger og resultatlister offentliggøres på hjemmesiden.

 

Det påhviler NORD at foretage korrekt indtastning af kontrakt, udspil og antal stik. ØST har ansvaret for at kontrollere at indtastningerne er korrekte.

 

Det er alene de indtastede resultater i Bridgemate, der er gældende for resultatet. Der kan senest gøres indsigelse mod resultatet et døgn efter offentliggørelsen på nettet.

 

 • 5 TURNERINGSLEDELSE

Bestyrelsen udpeger et fornødent antal turneringsledere så afdelingerne altid har det nødvendige antal turneringsledere (inkl. roller som turneringsansvarlige, holdledere). Bestyrelsen sikrer, at turneringslederne er uddannet på DBF`s turneringslederkurser.

 

Turneringslederne har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer.

Der nedsættes et turneringsudvalg bestående af klubbens faste turneringsledere. En af disse er samtidig turneringsansvarligt medlem af bestyrelsen. Udvalget fastlægger årets turneringsplan inden sæsonstart til godkendelse i bestyrelsen.

 

Turneringsudvalget udgør samtidig klubbens appeludvalg.

 

Appeludvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringsleders afgørelse appelleres af spillere. En sådan appel indgives gennem turneringslederen inden de implicerede spillere forlader spillelokalet og senest en halv time efter spillets afslutning.

Hvis der rejses tvivl om at et spil er korrekt registreret i BridgeMate, skal indsigelse skesenest 24 timer efter offentliggørelsen. Turneringslederen træffer afgørelse om evt. rettelse.  Turneringslederen kan ikke deltage i en ny vurdering af sin egen afgørelse. Der betales ikke depositum.

 

Appeludvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets appelkomite. Her betales depositum og kendsgerningerne fastlægges på DBF’s appelformular.

 

 • 6 UREGELMÆSSIGHEDER

Turneringslederen skal altid tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed og det således sikres at uregelmæssigheder kan blive afgjort ensartet og i overensstemmelse med regler og love.

 

Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.

 

 • 7 ETIK OG ETIKETTE

Alle spillere skal være på deres plads og klar til at starte turneringen senest 5 minutter før spilletid. Efter en kort orientering fra bestyrelsen og/eller turneringslederen startes uret.

 

Spillerne har pligt til at hjælpe med bordopstilling mv. inden turneringsstart efter en arbejdsplan udarbejdet af holdledelsen. Ved aftenens afslutning hjælpes spillerne ad med afrydning. Som minimum afryddes eget bord. Spillere med vagt efter arbejdsplanen har ansvaret for oprydning i køkken mv. efter husets reglement.

 

Højlydt, forstyrrende og afslørende snak under spillets afvikling kan afstedkomme påtale af turneringslederen og eventuel administrativ straf i henhold til § 91 i bridgelovene. En sådan straf er inappellabel.

 

Rådgivning er velkommen på hensynsfuld vis. Alle medlemmer tilskyndes at søge råd hos ethvert andet medlem for at opnå dygtiggørelse på eget niveau. Medlemmerne opfordres derfor til kollegial fremtræden og hensyntagen til alle klubbens nuværende og kommende spillere.

 

 • 8 MEDLEMSPLEJE

Efter nærmere aftale kan der på spilleaftener 1 time før spillestart undervises i relevante emner.

 

For at forbedre kvaliteten af spillet i klubben opfordres medlemmerne desuden til at dygtiggøre sig gennem selvstudier, undervisning, herunder i de af klubbens internt arrangerede kurser, samt deltagelse i eksterne turneringer.

 

 • 9 PRÆMIER

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre spilleren selv har været deltager i mindst halvdelen af spillene i den pågældende turnering.

 

Såfremt en spiller ikke er til stede under præmieoverrækkelsen er spilleren som hovedregel ikke berettiget til præmie.

 

 • 10 TIDSFORBRUG OG REGNSKAB

Ved tidsoverskridelse følges reglerne i DBF`s turneringslederhåndbog.

I turneringer anvendes turneringsur, der angiver den afsatte tid til spillene, varsel, slutsignal og skiftetid.

I holdturneringer over 28/32 spil afsættes der 95/108 minutter til 14/16 spil. Holdledelsen beslutter antal spil.

 

I parturneringer afsættes der 7 minutter pr. spil og 1 minut til rundeskift.

Såfremt der er mindre end 5 minutter tilbage til det sidste spil i en runde, må spillet ikke igangsættes. I Bridgemate noteres ”Ikke spillet”, og spillet afgøres efter DBF`s regler om ikke spillede spil

 

Turneringslederen kan i særlige tilfælde, hvor der er tale om spillere med mindre erfaring, eller hvor der er tale om spillere, der i gentagne tilfælde har overskredet den fastsatte tid, bestemme, at et eller flere spil ikke skal spilles, hvorefter der tildeles justeret score.

Såfremt et bord mangler kort på grund af langsomt spil ved det afleverende bord, skal spillerne gøre turneringslederen opmærksom på dette for ikke selv at risikere tidsstraf.

 

Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden på normale vilkår.

 

Der er altid en pause på 15 minutter i løbet af en spillesektion (aften/eftermiddag). Turneringsformen er afgørende for tidspunktet for afholdelse af pausen.

 

Turneringsudvalget fastlægger tidsforbruget for turneringer, som ikke er nævnt nedenfor.

 

 • 11 JUSTERING AF SCORE VED SUBSTITUERING (PARTURNERING)

Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering.

 

Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore. Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede pars score, hvis det har betydning for evt. præmie til parret eller for parrets op- og nedrykning til anden række. Dette gælder dog kun, hvis det substituerede par selv har spillet over halvdelen af runderne i turneringen.

 

 • 12 GYLDIGHED

Klubreglerne og ændringer af disse godkendes af bestyrelsen.

 

Klubreglerne skal være tilgængelige for alle medlemmer på foreningens hjemmeside.  

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen den     29 /  10    – 2018

 

 

Visti Christensen

____________________________________

Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix – specifikke lokale klubregler

 

 • 45C Et spillet kort

Ved tilspil: Et kort er spillet når det forlader kortstammen.