KLUBREGLER

Roskilde Bridge 1945

FORMÅL:

Formålet med klubreglerne er:

  • at sikre, at der altid er en god tone og orden mellem spillerne under klubbens turneringer.
  • at orientere medlemmerne om, ud fra hvilke principper en sag vil blive afgjort.
  • at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet, således at ad hoc løsninger undgås.

SPILLETID

Klubbens primære spilledag er tirsdag. Der startes på alle spilledage kl. 19.00.

Bestyrelsen kan beslutte, at der også spilles på andre dage og tidspunkter.

SÆSON

Sæsonen starter første uge i september og slutter sidste uge i april.

Der spilles hver uge i sæsonen – undtagen i skolernes efterårs- og vinterferie, mellem jul og nytår, helligdage samt tirsdag før Påske.

TURNERINGSAFVIKLING

I klubbens turneringer er den danske udgave af ”Love om turneringsbridge 2007” og DBF`s supplementsbestemmelser vedrørende pauser, alert, stop mv. gældende.

Systemer og konventioner kan såvel i par- som holdturneringer anvendes efter DBF`s regler.

Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer.

Der anvendes edb-givne kort.

Der benyttes bridgemate i klubbens turneringer. Det påhviler NORD at foretage korrekt indtastning af kontrakt og antal stik. ØST har ansvaret for at kontrollere, at indtastningerne er korrekte.

TURNERINGSLEDELSE

Bestyrelsen udpeger et  fornødent antal turneringsledere – dog mindst tre faste turneringsledere. Turneringslederne skal være uddannet på et af DBF`s turneringslederkurser.

Turneringslederne har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer.

Der nedsættes et turneringsudvalg bestående af klubbens faste turneringsledere. En af disse er samtidig turneringsansvarligt medlem af bestyrelsen. Udvalget fastlægger årets turneringsplan inden sæsonstart til godkendelse i bestyrelsen.

Turneringsplanen skal i videst muligt omfang tilgodese alle medlemmer, uanset om de ønsker at spille hold- eller parturnering.

Finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt i forhold til turneringsplanen, kan den tillade deltidsmedlemsskab.

Turneringsudvalget udgør samtidig klubbens appeludvalg. Turneringsudvalget træffer derfor afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. En sådan appel indgives gennem turneringslederen, inden de implicerede spillere forlader spillelokalet og senest en halv time efter spillets afslutning. Turneringslederen kan ikke deltage i en ny vurdering af sin egen afgørelse.

ETIK OG ETIKETTE

Alle spillere skal være på deres plads og klar til at starte turneringen kl. 18.55. Efter en kort orientering fra bestyrelsen og/eller turneringslederen startes uret.

Spillerne har pligt til at hjælpe med bordopstilling mv. inden turneringsstart efter en arbejdsplan udarbejdet af bestyrelsen. Ved aftenens afslutning hjælpes spillerne om afrydning. Som minimum afryddes eget bord. Spillere med vagt efter arbejdsplanen har ansvaret for oprydning i køkken mv efter husets reglement.

Det påhviler ethvert aktivt medlem selv at skaffe en substitut i tilfælde af forfald. Medlemmet afholder selv udgiften til substituttens fortæring.

Bestyrelsen udarbejder en liste over substitutter, men der er ingen pligt til at anvende de opførte spillere. Det bør af den enkelte spiller tilstræbes at finde en substitut på samme niveau som en selv.

Af hensyn til handicapregulering og uddeling af mesterpoint skal medlemmet der er fraværende registrere sin substitut i Tilmeldingssystemet senest dagen før spilledagen.

Højlydt, forstyrrende og afslørende snak under spillets afvikling kan afstedkomme påtale af turneringslederen og eventuel administrativ straf i henhold til § 91 i bridgelovene. En sådan straf er inappellabel.

Rådgivning er velkommen på hensynsfuld vis. Alle medlemmer tilskyndes at søge råd hos ethvert andet medlem for at opnå dygtiggørelse på eget niveau. Medlemmerne opfordres derfor til kollegial fremtræden og hensyntagen til alle klubbens nuværende og kommende spillere.

MEDLEMSPLEJE

Efter nærmere aftale kan der på spilleaftener fra kl. 18.00 og frem til umiddelbart inden turneringsstart undervises i relevante emner.

For at forbedre kvaliteten af spillet i klubben opfordres medlemmerne desuden til at dygtiggøre sig gennem selvstudier, undervisning og deltagelse i eksterne turneringer.

PRÆMIER

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre spilleren selv har været deltager i mindst halvdelen af spillene i den pågældende turnering.

UREGELMÆSSIGHEDER

Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed. Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler og love.

TIDSFORBRUG OG REGNSKAB

GENERELT

Ved tidsoverskridelse følges reglerne i DBF`s turneringslederhåndbog.

Hvis tiden overskrides ved et bord, ifalder begge par advarsel. Ved efterfølgende tidsoverskridelse ved et andet bord i samme turneringsrunde tildeles et par, som allerede har fået en advarsel, en tidsstraf.

Såfremt et bord mangler kort på grund af langsomt spil ved det afleverende bord, skal spillerne gøre turneringslederen opmærksom på dette for ikke selv at risikere tidsstraf.

Alle tidsoverskridelser kan behandles som force majeure. Turneringslederen skal altid orienteres og afgør herefter sagen administrativt.

Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden på normale vilkår.

Der er altid en pause på 15 minutter i løbet af en spilleaften. Turneringsformen er afgørende for tidspunktet for afholdelse af pausen.

Det er alene de indtastede resultater i bridgemate, der er gældende for resultatet. Der kan senest gøres indsigelse mod resultatet et døgn efter offentliggørelsen på nettet.

Opdages en mulig tastefejl, rettes hurtigst muligt henvendelse til turneringslederen, som korrigerer resultatet i overensstemmelse med modparrets kommentarer. Turneringsleder er ansvarlig for rettelsens korrekthed og registrering.

Turneringsudvalget fastlægger tidsforbruget for turneringer, som ikke er nævnt nedenfor.

HOLDTURNERINGER

I holdturneringer over 32 spil afsættes der 108 minutter til 16 spil.

I holdturneringer skal der laves regnskab, men det er de resultater, der er indtastet i bridgemate, som er gældende.

PARTURNERINGER

I parturneringer afsættes der 7 minutter pr. spil og 1 minut til rundeskift.

Såfremt der er mindre end 5 minutter tilbage til det sidste spil i en runde, må spillet ikke igangsættes. Dette spil afgøres som udgangspunkt med  50% til begge par.

Vælger man alligevel at spille uden at blive færdig til tiden, afgøres spillet med 40% til begge par.

JUSTERING AF SCORE VED SUBSTITUERING

PARTURNERING

Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore. Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede pars score, hvis det har betydning for evt. præmie til parret eller for parrets op- og nedrykning til anden række. Dette gælder dog kun, hvis det substituerede par selv har spillet over halvdelen af runderne i turneringen.

HOLDTURNERING

Ved holdturneringer justeres der ikke i resultatet, selv om et helt par eller et helt hold er substitueret.

Det anbefales derfor, at spillerne tilstræber at finde substitutter på samme niveau som dem selv.

SPILLEBERETTEDE MEDLEMMER OG OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER

Der kan optages nye medlemmer i det omfang, pladsforholdene tillader det.

Spilleberettigede er i prioriteret rækkefølge

  1. Klubbens aktive spillere
  2. Nyt medlem, der er ny makker med aktivt medlem.
  3. Klubbens passive medlemmer.
  4. Kursister fra klubbens undervisningshold.
  5. Spillere, der har stået på klubbens substitutliste i den forløbne sæson.

Udefra kommende spillere.

GYLDIGHED

 

Klubreglerne udarbejdes af bestyrelsen.