Vedtægt

Vedtægter for Roskilde Bridge 1945

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Roskilde Bridge 1945 og klubben er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Stk. 2. Klubben er stiftet i 1945, som en klub under Roskilde Håndværkerforening. Klubben er den 18. september 2012 ændret til at være en selvstændig klub.

§ 2. Formål

Stk. 1. Klubbens formål er:

 • at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne
 • at fremme kendskabet til og interessen for bridgen i Roskilde
 • at tilbyde sociale arrangementer for aktive og passive medlemmer, hvor der indgår bridge.

§ 3. Tilhørsforhold

Stk. 1. Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund (DBF) og dermed Distrikt Østsjælland, og er underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Stk. 2. Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

§ 4. Medlemskab

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver som ønsker at spille bridge og som kan tilslutte sig klubbens formål jf. § 2.

Stk. 2. Indmeldelse sker til bestyrelsen (roskildebridge@outlook.dk). Medlemmer kan tilknyttes 1 eller flere spilleafdelinger.

Stk. 3. Medlemskabet er bindende for hele sæsonen, men bestyrelsen kan tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.

Stk. 4. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Stk. 5. Medlemskab og tilknytning til spilleafdelinger overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.

Stk. 6. Udmeldelse og eller framelding til spilleafdelinger skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

Stk. 7. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Stk. 8. Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.

Stk. 9. Medlemmernes pligter og rettigheder i forhold til at spille bridge er beskrevet i Klubregler for Roskilde Bridge 1945.

Stk. 10. Passive medlemmer, venner af klubben (fx undervisere) og personer (fra andre klubber) på substitutionslister kan deltage i sociale aktiviteter, hvor der er fuld deltagerfinansiering.

 

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet består af et grundkontingent, betaling for de enkelte spilafdelinger samt kontingent til DBF.

Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Juniorer (under 25 år) betaler halvt kontingent.

Stk. 3. Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 5. En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag i spillelokalet med tre ugers varsel samt på hjemmesiden.  

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges for medlemmerne via opslag i spillelokalet samt på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.

§ 8. Dagsorden

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget og kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand og sekretær (lige år)
 7. Valg af næstformand, kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. Valg af 1 suppleant (årligt)
 9. Valg af 2 revisorer (lige/ulige år) og 1 revisorsuppleant (hvert år)
 10. Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Stk. 3. Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

Stk. 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og mindst 1 menigt bestyrelsesmedlem.

Disse vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og sekretær vælges i lige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 5. Suppleant vælges for et år af gangen.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste ordinære generalforsamling. Ved næstformandens eller sekretærens forfald konstitueres en fra bestyrelsen til funktionen. Ved kassererens forfald konstitueres en fra bestyrelsen til denne funktion midlertidigt.

Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at en ny kasserer vælges indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling.

Stk. 6. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.

Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder klubregler og regler for spilleafdelingerne. 

 

 • 12 Spilleafdelinger

Stk. 1. Bestyrelsen beslutter antallet af spilleafdelinger.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger for hver spilleafdeling en afdelingsledelse bestående af en holdleder og en turneringsleder.

Stk. 3. Afdelingsledelsen har det daglige ansvar for forberedelse og gennemførelse af spilleafdelingens turneringer.

 

§ 13 Spilleudvalg

Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg blandt klubbens turneringsledere og -ansvarlige.

Stk. 2. Spilleudvalget har ansvaret for at udarbejde en overordnet sæsonplan, hjælpe spilleafdelingerne med de individuelle turneringsplaner, samt forestå det sportslige arrangement ved klubbens åbne turneringer.

Stk. 3. Spilleudvalget indstiller emner til nye turneringsledere til bestyrelsen.

Stk. 4. Spilleudvalget har ansvar for at sikre, at klubbens turneringsledere vedligeholder deres uddannelse og supplerer denne.

Stk. 5. Spilleudvalget behandler protester mod turneringsledernes afgørelser. Den enkelte turneringsleder er inhabil ved appeller af egne afgørelser.

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget for 1 år af gangen.

Stk. 7. Formanden for spilleudvalget deltager i bestyrelsens møder og kan ved forfald udpege en anden deltager fra spilleudvalget.

§ 14. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er 1.september – 31. august, som også er kontingentåret.

Stk. 2. Kassereren fører indtægter og udgifter således at der skabes overblik over klubbens drift og spilleomkostninger.

Stk. 3. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens og revisionens påtegning og underskrift. Medlemmer kan 1 uge inden den ordinære generalforsamling rekvirere regnskabet hos kassereren.

 • 15. Revision

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år af gangen 2 revisorer (skiftevis lige/ulige år) og 1 revisorsuppleant (årligt).

Stk. 2. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og løbende påse, at beholdningerne er til stede.

 • 16. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Klubben tegnes af formanden. Formand og kasserer kan hver for sig disponere op til kr. 20.000,00. Ved økonomiske dispositioner over kr. 20.000,00 eller ved låneoptagelse kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Låneoptagelse og dispositioner over kr. 20.000 skal forinden godkendes af bestyrelsen.

Formand og kasserer kan i forening afholde udgifter til personer, som har gjort en stor og ekstraordinær indsats til klubben. Sådanne udgifter kan være bidrag til rejseudgifter, overnatning, kursusbidrag o.l.

Stk. 2. Der udarbejdes regulativ for klubbens regnskabsføring og dispositions- og fuldmagtsforhold. Regulativet godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 • 17. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 18. Opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling ikke, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3. Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbunds juniorarbejde eller lokale bridgeaktiviteter efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 10. februar 2019.

_______________                     _______________

Visti Christensen                        Leif Jakobsen

Formand                                     Dirigent